Logo

Inovační platforma vědy a výzkumuJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 920

O nás

Skupina AGEL jako jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů zdravotní péče u nás, sehrává významnou roli také v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Oblast vědy, výzkumu a vzdělávání se vzájemně prolínají, je proto nutné je pojímat komplexně a s akceptem na multidisciplinární přístup, který je:

 • je založený na spolupráci nejen v rámci Skupiny AGEL, ale i s dalšími externími domácími a zahraničními subjekty,
 • prochází napříč mnoha (nejen medicínskými) obory,
 • zásadním způsobem přesahuje hranice ČR,
 • má jasně formulované cíle a cesty k jejich dosažení,
 • má transparentně a efektivně nastavené procesy, jež nemusí vždy představovat jen výnosy finančního charakteru.

Hlavním cílem AGEL Research a Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL (Institut) je vytvořit takovou platformu pro vědu, výzkum a vzdělávání, která poskytne odborným pracovištím maximální administrativní podporu a umožní v této oblasti realizovat maximální vědecko - výzkumné, odborné či jiné přínosy a neopominout žádné právní a ekonomické konsekvence při úzké spolupráci v rámci Skupiny, ale i s dalšími externími domácími i zahraničními subjekty. Vedle této činnosti je úkolem Institutu a AREGEL Research realizovat i takové akce, které generují zisk, s cílem pokrýt maximální část nákladů na administraci vědy a výzkumu.

Dílčí cíle a vize

Poskytovat maximální podporu odborným pracovištím v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání:

 • zajistit pro odborná pracoviště maximální servis tak, aby další kapacitní zatížení probíhalo jen v minimální nutné míře po odborné stránce.

Podporovat spolupráci s ostatními subjekty na národní i mezinárodní úrovni:

 • zaměřit se na spolupráci s vysokými školami a dalšími výzkumnými organizacemi,
 • využít potenciálu propojení medicíny a technických oborů,
 • efektivně propojit výzkumné instituce s podnikatelskou sférou,
 • aktivně vyhledávat možnosti mezinárodní spolupráce (kontakty vlastních odborníků, oficiální partnerství nadnárodních projektů atd.).

Stát se výzkumnou organizací s nárokem na poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj:

 • disponovat takovou odbornou úrovní a splnit základní formální znaky výzkumné organizace, která umožní získat statut výzkumné organizace jako příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace [podle § 3, zákona č. 130/2002 Sb.].

Zvýšit úspěšnost při získávání grantových projektů a dotací s cílem zabezpečit maximální financování vědy a výzkumu z těchto zdrojů:

 • aktivně, detailně a průběžně mapovat aktuální výzvy,
 • pravidelně informovat týmy odborníků o aktuálních výzvách,
 • poskytnout pracovištím maximální administrativní podporu a přesně vymezit role Institutu a AGEL Research a odborných pracovišť při předkládání žádostí o dotační tituly a v celém procesu realizace grantových projektů a dotací od žádosti po závěrečné vyúčtování.

Dosahovat maximálních výsledků z vědecko-výzkumných aktivit (zvýšit publikační činnost, citovanost a především pak patenty, ověřené technologie atd.) a zaměřit se na jejich fruktifikaci:

 • zmapovat proces výzkum a vývoj a inovace,
 • evidovat vědecké výsledky,
 • motivovat odborné pracovníky k vědecko-výzkumné činnosti - vytvořit motivátory jako efektivní nástroje na podporu vědy a výzkumu.

Vytvořit platformu pro realizaci klinických hodnocení s plnou administrativní podporou pro zdravotnická zařízení:

 • efektivně koordinovat administrativní zpracování smluv ke klinickým hodnocením,
 • optimalizovat komunikaci mezi zadavateli klinických hodnocení, zdravotnickými zařízeními a hlavními zkoušejícími,
 • aktivně vyhledávat nové příležitosti pro realizaci klinických hodnocení,
 • zisk z klinických studií investovat do dalšího rozvoje a podpory vědy, výzkumu a vzdělávání,
 • zvýšení prestiže v oblasti výzkumu a vývoje.

Vytvořit silnou základnu vlastních odborníků pro vědu a výzkum:

 • podporovat vlastní zaměstnance v Ph.D. studiu, habilitacích a jmenovacích řízeních, například formou finančních motivátorů, studijního volna a dalších nástrojů.

Rozvíjet infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání, která odpovídá měnícím se nárokům vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti:

 • využít v maximální míře dotací a grantových projektů k financování infrastruktury.

Využívat výhod pramenících ze zaměření a právních forem AGEL RESEARCH, Institutu a Zdravotnických zařízení.

 • realizovat vzdělávací akce a vědecko-výzkumnou činnost s ohledem na právní formu organizace a zvolit nejefektivnější možnost.

Zajistit efektivní hospodaření a řízení společnosti, optimalizovat organizační strukturu a jasně vymezit kompetence všech aktérů v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání ve skupině AGEL.