Logo

Inovační platforma vědy a výzkumuJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 920

Financování a dotační tituly

Národní granty a dotace

Vybudování a provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina (firemní školka)

Nízká forma zaměstnanosti zejména žen pečujících o malé děti omezuje jejich rovný přístup na trhu práce. Z toho důvodu vyroste v České republice řada nových mateřských školek a zvýší se kapacita stávajících. Uvolní tak ruce rodičům, kteří budou moci více pracovat a zvyšovat ekonomickou prosperitu rodiny i země.

Příjem žádostí: od 1.10.2015

Podrobné informace o této výzvě


Projektová dokumentace – IROP 2014-2020

IROP (Integrovaný regionální operační program) navazuje na 7 regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007-2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Podrobné informace o této výzvě


Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program MZ, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.

Podrobné informace o této výzvě


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), jehož cílem je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR, v návaznosti na Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategii) a její krajské přílohy. Program tak přispěje k naplnění jedné ze tří priorit Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (Strategie Evropa 2020)

Podrobné informace o této výzvě


Program TRIO

Program TRIO administrovaný ministerstvem průmyslu a obchodu podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Jeho cílem je zvýšit využití výsledků výzkumu a vývoje (VaV) v technologiích využívaných v podnikové sféře. Program také usiluje o posílení spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi.

Podrobné informace o této výzvě


Dotační program pro zdravotnictví - vzdělávání

Podpora projektů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče obyvatelům Olomouckého kraje (v roce 2014 žádost z Polikliniky Olomouc)

Příjem žádostí: do 31.7.2015

Podrobné informace o této výzvě


Podpora odborného vzdělání zaměstnanců

Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci). V závislosti na zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, (dále jen Zákoníku práce) je účast zaměstnance na školení považována za výkon práce. Vzdělávání může být obecné a v odůvodněných případech i specifické

Příjem žádostí: do 30.9.2015

Podrobné informace o této výzvě


Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program MZ, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.

Podrobné informace o této výzvěOperační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost přináší v dotačním odbobí 2014 - 2020 možnost získat dotaci v těcto oblastech podpory: Obnovitelné zdroje energie, Úspory energie, PNízkouhlíkové technologie

Podrobné informace o této výzvě